logo
logo
 0613 ******
Time 30.08.2021 09:00 | View 7.708

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KHOA SP TIỂU HỌC - MẦM NON

1.1. Thông tin chung 
          - Tên chính thức: Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non

          - Cơ quan (Trường chủ quản): Trường Đại học Đồng Nai.

          - Địa chỉ: Lầu 3, dãy nhà học C, Trường Đại học Đồng Nai.
          - Email: khoathmn@dnpu.edu.vn
          - Webside: http://tieuhocmamnon.dnpu.edu.vn 

Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non được thành lập theo Quyết định số 207/QĐ – ĐHĐN ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Trường Đại học Đồng Nai, là đơn vị trực thuộc của Trường Đại học Đồng Nai, chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động khoa học nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ về giáo dục Tiểu học và giáo dục Mầm non. 

Nhiệm vụ của Khoa là tổ chức đào tạo giáo viên trình độ Đại học và Cao đẳng các ngành Sư phạm Mầm non, Sư phạm Tiểu học các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông nhằm cung cấp đội ngũ giáo viên cho các trường tiểu học, trường mầm non của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận. 
1.2. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ
 - Cơ cấu của khoa gồm: 0P Trưởng khoa 01 trưởng bộ môn giáo dục giáo dục Tiểu học01 phụ trách chuyên môn bộ môn giáo dục Mầm non, một thư ký phụ trách các công việc văn thư, 01 giáo vụ khoa phụ trách quản lý sinh viên, giờ giấc giảng dạy của giảng viên 

- Nhân sự:

 

 

Bộmôn

Tổngsố

Nhiệmvụ

Trìnhđộ

Ghichú

Nam

Nữ

GV

VP

TS

Th.sĩ

ĐH

Khác

Tiểuhọc

01

09

10

 

02

05

03

02

02nghiêncứusinh

Mầmnon

 

08

08

 

0

08

 

02

02nghiêncứusinh

VP

 

02

 

02

 

 

02

 

 

TC

01

19

18

02

03

12

05

04

04


 1.3. Chức năng và nhiệm vụ
1.3.1. Chức năng
- Quản lý công tác chuyên môn, công tác giảng dạy của các giảng viên trong đơn vị; phối hợp với Phòng Công tác sinh viên quản lý người học theo thẩm quyền.

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; thực hiện đào tạo chuyên ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học.

- Chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng mở mã ngành đại học, sau đại học theo chuyên ngành của đơn vị.

- Tích cực, chủ động tuyên truyền công tác tuyển sinh đại học và các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

1.3.2. Nhiệm vụ
a) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học và ngành Giáo dục Mầm non. Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; 
b)  Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

c) Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học của giảng viên thuộc đơn vị.

e) Quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
d) Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và khoa học công nghệ
đ) Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học do Hiệu trưởng giao phó. 
e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị , tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và  nhân viên thuộc khoa

g) Phối hợp với các đơn vị chức năng đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực được giao; chủ động đề xuất mở thêm mã ngành đào tạo mới phù hợp với nhu cầu, điều kiện đội ngũ của đơn vị.

h) Tổ chức đánh giá viên chức, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá lãnh đạo quản lý cấp trên, viên chức quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.

i) Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được nhà trường giao.

k) Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo định kỳ theo yêu cầu của nhà trường; thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công, chỉ đạo.


Bài liên quan

CB - GV
Lãnh đạo khoa
1