logo
logo
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
8/1
9:00 Họp chi bộ tại  phòng B106 Đảng viên
10:00 Họp khoa tại  phòng B106 CBGV
Thứ 3
09/01
7:00
13:00
Thứ 4
10/.01
7:00
13:00
Thứ 5
11/.01
7:00
13:00
Thứ 6
12/01
7:00
13:00
Thứ 7
13/01
7:00
13:00
Chủ Nhật
.../...
7:00
13:00